امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايرانگفت و گو http://amvaj-e-bartar.com گفت و گو TMsystem.ir پروفسور محمد حکاک http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/339/پروفسور محمد حکاک.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران پروفسور محمد حکاک July 14, 2011 پروفسور کارو لوکس http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/338/پروفسور کارو لوکس.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران پروفسور کارو لوکس July 9, 2010