امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايراناخبار صنعت برق http://amvaj-e-bartar.com اخبار صنعت برق TMsystem.ir ارزیابی وضعیت روشنایی معابر مدیریت برق شهرستان‌های استان خراسان http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7774/ارزیابی وضعیت روشنایی معابر مدیریت برق شهرستان‌های استان خراسان.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ارزیابی وضعیت روشنایی معابر مدیریت برق شهرستان‌های استان خراسان August 18, 2018 گزارش عملیات تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار درسال 96 http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7773/گزارش عملیات تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار درسال 96.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران گزارش عملیات تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار درسال 96 August 18, 2018 استقبال ایران از شرکت‌های سوئیسی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7758/استقبال ایران از شرکت‌های سوئیسی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران استقبال ایران از شرکت‌های سوئیسی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی August 14, 2018 اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای مدیریت مصرف آب و برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7735/اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای مدیریت مصرف آب و برق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای مدیریت مصرف آب و برق August 8, 2018 اوج مصرف برق به کمتر از ۵۰ هزار مگاوات کاهش یافت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7725/اوج مصرف برق به کمتر از ۵۰ هزار مگاوات کاهش یافت.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اوج مصرف برق به کمتر از ۵۰ هزار مگاوات کاهش یافت August 4, 2018 تنبیه پرمصرف‌ها با ابزار قیمت برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7724/تنبیه پرمصرف‌ها با ابزار قیمت برق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تنبیه پرمصرف‌ها با ابزار قیمت برق August 4, 2018 پروژه تامین روشنایی معابر روستاهای مهرگان با 5/1 میلیارد تومان صرفه‌جویی، اجرا شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7723/پروژه تامین روشنایی معابر روستاهای مهرگان با 5/1 میلیارد تومان صرفه‌جویی، اجرا شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران پروژه تامین روشنایی معابر روستاهای مهرگان با 5/1 میلیارد تومان صرفه‌جویی، اجرا شد August 2, 2018 موافقت سعودی‌ها با فروش ارزان‌تر برق به عراق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7722/موافقت سعودی‌ها با فروش ارزان‌تر برق به عراق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران موافقت سعودی‌ها با فروش ارزان‌تر برق به عراق July 31, 2018 مصرف برق در ایران و جهان به روایت آمار/ نقش مغفول وزارت نیرو در خاموشی‌های اخیر http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7721/مصرف برق در ایران و جهان به روایت آمار/ نقش مغفول وزارت نیرو در خاموشی‌های اخیر.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مصرف برق در ایران و جهان به روایت آمار/ نقش مغفول وزارت نیرو در خاموشی‌های اخیر July 31, 2018 اوج مصرف برق در مدار ۵۵ هزار مگاوات ثبت شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7717/اوج مصرف برق در مدار ۵۵ هزار مگاوات ثبت شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اوج مصرف برق در مدار ۵۵ هزار مگاوات ثبت شد July 31, 2018 سرقت تجهیزات هنگام قطع برق در البرز http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7715/سرقت تجهیزات هنگام قطع برق در البرز.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران سرقت تجهیزات هنگام قطع برق در البرز July 31, 2018 نایب رییس کمیسیون انرژی: دولت تعرفه برق را پلکانی کند http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7714/نایب رییس کمیسیون انرژی: دولت تعرفه برق را پلکانی کند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران نایب رییس کمیسیون انرژی: دولت تعرفه برق را پلکانی کند July 31, 2018 با سهمیه‌بندی برق موافق نیستم http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7713/با سهمیه‌بندی برق موافق نیستم.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران با سهمیه‌بندی برق موافق نیستم July 31, 2018 کاهش 12 تا 34 درصدی مصرف انرژی در دانشگاه امیرکبیر http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7711/کاهش 12 تا 34 درصدی مصرف انرژی در دانشگاه امیرکبیر.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کاهش 12 تا 34 درصدی مصرف انرژی در دانشگاه امیرکبیر July 30, 2018 دولت باید به صورت پلکانی نرخی را برای تعرفه‌های برق در نظر بگیرد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7709/دولت باید به صورت پلکانی نرخی را برای تعرفه‌های برق در نظر بگیرد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران دولت باید به صورت پلکانی نرخی را برای تعرفه‌های برق در نظر بگیرد July 30, 2018 اوج مصرف برق در محدوده ۵۷ هزار مگاوات ثبت شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7706/اوج مصرف برق در محدوده ۵۷ هزار مگاوات ثبت شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اوج مصرف برق در محدوده ۵۷ هزار مگاوات ثبت شد July 29, 2018 در سه هفته اخیر قطعی برق برنامه‌ریزی‌شده نداشتیم http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7705/در سه هفته اخیر قطعی برق برنامه‌ریزی‌شده نداشتیم.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران در سه هفته اخیر قطعی برق برنامه‌ریزی‌شده نداشتیم July 29, 2018 مصرف برق کاهش یافت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7701/مصرف برق کاهش یافت.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مصرف برق کاهش یافت July 24, 2018 کمالی پور: وزیر نیرو قطع برق در جنوب استان کرمان را ممنوع کند http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7700/کمالی پور: وزیر نیرو قطع برق در جنوب استان کرمان را ممنوع کند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کمالی پور: وزیر نیرو قطع برق در جنوب استان کرمان را ممنوع کند July 24, 2018 مجمع عمومي ساليانه سنديكاي صنعت برق شعبه خراسان برگزار شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7696/مجمع عمومي ساليانه سنديكاي صنعت برق شعبه خراسان برگزار شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مجمع عمومي ساليانه سنديكاي صنعت برق شعبه خراسان برگزار شد July 20, 2018 توقف صادرات برق به عراق علت‌های منطقی دارد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7694/توقف صادرات برق به عراق علت‌های منطقی دارد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران توقف صادرات برق به عراق علت‌های منطقی دارد July 22, 2018 آدرس غلط ندهید! http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7693/آدرس غلط ندهید!.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران آدرس غلط ندهید! July 22, 2018 درخواست جدید توانیر از مردم هفته گرمی در پیش است؛ بیش از هر زمان به مدیریت مصرف نیازمندیم http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7692/درخواست جدید توانیر از مردم هفته گرمی در پیش است؛ بیش از هر زمان به مدیریت مصرف نیازمندیم.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران درخواست جدید توانیر از مردم هفته گرمی در پیش است؛ بیش از هر زمان به مدیریت مصرف نیازمندیم July 22, 2018 گلوگاهی که موجب فراگیر نشدن فناوری خورشیدی و بادی شد/باورهای نادرست درباره خاموشی‌های اخیر http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7691/گلوگاهی که موجب فراگیر نشدن فناوری خورشیدی و بادی شد/باورهای نادرست درباره خاموشی‌های اخیر.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران گلوگاهی که موجب فراگیر نشدن فناوری خورشیدی و بادی شد/باورهای نادرست درباره خاموشی‌های اخیر July 22, 2018 مدیر عامل شرکت توانیر: خاموشی‌ها روند افزایشی نخواهد داشت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7689/مدیر عامل شرکت توانیر: خاموشی‌ها روند افزایشی نخواهد داشت.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیر عامل شرکت توانیر: خاموشی‌ها روند افزایشی نخواهد داشت July 22, 2018 پیک مصرف برق به بیش از ۵۶ هزار مگاوات رسید http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7688/پیک مصرف برق به بیش از ۵۶ هزار مگاوات رسید.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران پیک مصرف برق به بیش از ۵۶ هزار مگاوات رسید July 22, 2018 سخنگوی صنعت برق: خاموشی‌ها تا اوایل شهریور ادامه دارد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7687/سخنگوی صنعت برق: خاموشی‌ها تا اوایل شهریور ادامه دارد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران سخنگوی صنعت برق: خاموشی‌ها تا اوایل شهریور ادامه دارد July 22, 2018 هفته‌ سخت مردادماه برای صنعت برق/ رشد 5 درصدی پیک بار امسال تاکنون http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7684/هفته‌ سخت مردادماه برای صنعت برق/ رشد 5 درصدی پیک بار امسال تاکنون.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران هفته‌ سخت مردادماه برای صنعت برق/ رشد 5 درصدی پیک بار امسال تاکنون July 21, 2018 رفع مشکلات آب و برق منطقه سیستان اولویت اصلی دولت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7683/رفع مشکلات آب و برق منطقه سیستان اولویت اصلی دولت.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران رفع مشکلات آب و برق منطقه سیستان اولویت اصلی دولت July 21, 2018 اعلام آمادگی مپنا برای ساخت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7681/اعلام آمادگی مپنا برای ساخت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اعلام آمادگی مپنا برای ساخت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه July 21, 2018