امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايرانهمایش ها و کنفرانس ها http://amvaj-e-bartar.com همایش ها و کنفرانس ها TMsystem.ir هشتمین کنفرانس «شبکه‌های هوشمند انرژی» http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7557/هشتمین کنفرانس «شبکه‌های هوشمند انرژی».html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران هشتمین کنفرانس «شبکه‌های هوشمند انرژی» May 24, 2018 دوازدهمين همايش بين‌المللي انرژي http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/6261/دوازدهمين همايش بين‌المللي انرژي.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران دوازدهمين همايش بين‌المللي انرژي August 20, 2017